Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2020-0014
Адрес на профила на купувача: https://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/223-96-00-18-20
Процедура: Публично състезание
Описание: Началото на участъка от улицата предвидена за ремонт е о.т.129 намираща се на Реп. Път III-8402, а края е при о.т.180 в близост до детската градина, като се има предвид, че км. 0+000 е в началото на улицата с о.т.129 намираща се при кръстовище с Реп. Път III-8402. Общата дължина на трасето е 332м. Проектното решение, предвижда реконструкция и рехабилитация на уличния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие, направа на нови тротоари и принадлежности на улицата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981121   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   981123   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   994930   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.09.2020 г.  23.09.2020 г.