Информация за преписката

Възложител: Община Несебър
Номер: 00126-2020-0015
Адрес на профила на купувача: https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=ZS8c37fcNkc%3d
Процедура: Публично състезание
Описание: Основните рекултивационни мероприятия в проекта предвиждат: - Изграждане на котлован с дълбочина 1,0м и откоси 1:3; - Полагане на долен изолиращ екран в съответствие с изискванията на Наредба No 6 от 2013г; - Оформяне на ново тяло на депото, чрез предепониране на наличните отпадъци на по-малка площ. Проектното тяло се предвижда с полезен обем 70000куб.м., като в него се депонират и замърсените земни маси от почистените терени освободени след предепониране на отпадъците с обем от 3340куб.м; - Запечатване тялото на депото–изграждане на горен изолиращ екран в съответствие с изискванията на Наредба No 6 от 2013г; - Техническа рекултивация - полагане на земни маси осигурени при изкопите за котлонван и съхранявани на временни депа; - Биологична рекултивация; - Изграждане на система за мониторинг.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980983   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
2   980986   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
3   998536   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.10.2020 г.  29.10.2020 г.