Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София
Номер: 02443-2020-0019
Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача
Процедура: Открита процедура
Описание: „Изпълнение на СМР в рамките на проект "Развитие на УЦ Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ" финансиран по фонд “Вътрешна сигурност 2014-2020г.“, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: “Доизграждане на кабинетната и складова база, реконструкция на съществуващата столова и прилежащата инфраструктура на „Център за професионална квалификация - РДПБЗН – Монтана“ към ГДПБЗН – МВР”, включваща подобекти, съгласно техническата спецификация Обособена позиция № 2: „Доизграждане на учебно – тренировъчни подобекти в „Център за професионална квалификация при РДПБЗН – Монтана“ към ГДПБЗН – МВР”, включваща подобекти, съгласно техническата спецификация
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980726   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   980729   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   1001405   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2020 г.  07.12.2020 г.