Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Нови Искър"
Номер: 01266-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.novi-iskar.bg/obschestveni-porchki.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Строежът представлява преустройство на съществуваща търговска сграда на два етажа и изграждане на нова двуетажна пристройка към нея. Сградите ще се адаптират за нуждите на администрацията, съгласно всички изисквания за изграждане на съвременна административна сграда, осигуряваща облика и функцията й. С оглед спецификите на предвиденото за изпълнение строителство и в съответствие с разработеното в одобрения за изпълнение работен проект са предоставени количествени сметки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980658   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.06.2020 г.  04.06.2020 г. 
2   980662   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.06.2020 г.  04.06.2020 г.