Информация за преписката

Възложител: Община Симитли
Номер: 00895-2020-0007
Адрес на профила на купувача: http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=130&Itemid=186&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръка предвижда изпълнение (доставка и монтаж) на преместваеми обекти: Павилион за информационни услуги за екстремни спортове; Павилиони за съхранение на инвентар, оборудване за екстремни спортове и съблекални (два броя); Модулна пречиствателна станция за отпадни води; Писта за колокрос”. Подробно описание на видовете и количествата СМР се съдържа в количествените сметки, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980629   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.06.2020 г.  04.06.2020 г. 
2   980631   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.06.2020 г.  04.06.2020 г. 
3   994600   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.09.2020 г.  18.09.2020 г. 
4   1037519   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.09.2022 г.  02.09.2022 г.