Информация за преписката

Възложител: Община Симитли
Номер: 00895-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=130&Itemid=186&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръка предвижда основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване на общинските пътища и улици, тротоари, алеи и настилки на територията на община Симитли. Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който в продължение на 48 месеца, да изпълнява дейностите от предмета на поръчката, при и съобразно възлагането им от изпълнител. Възложителят ще прави конкретни възлагания, въз основа на възлагателни писма, в които ще бъдат посочени видовете и количествата СМР, който следва да бъдат изпълнени, и обекта на който следва да се изпълнят, според нуждите на възложителя и осигуреното финансиране. Подробно описание на видовете СМР, предмет на поръчката се съдържа в количествената сметка, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980620   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.06.2020 г.  04.06.2020 г. 
2   980645   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.06.2020 г.  04.06.2020 г. 
3   996883   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.10.2020 г.  13.10.2020 г.