Информация за преписката

Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//
Номер: 00609-2020-0023
Адрес на профила на купувача: https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP
Процедура:
Описание: Изпълнението предмета на поръчката е свързана с извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на съоръжения и елементи СрН и НН от електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД, които се разделят на четири основни групи: 1.Кабелни разпределителни мрежи СрН; 2.Въздушни разпределителни мрежи СрН; 3.Въздушни кабелни линии за НН с усукан изолиран проводник ; 4.Кабелни разпределителни мрежи НН. Изпълнението предмета на поръчката включва 314 вида дейности, които трябва да отговарят на изискванията на ТС-СрН/НН-191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН с включени: Списък с материали доставка на Възложителя; Списък с материали доставка на Изпълнителя и Списък с дейностите по строително-монтажни работи.Видовете дейности, които ще се извършат, са посочени в количествено-стойностни сметки по об. позиции - Образец №7 и следващи към Обр.-Ценово предл.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2020 18:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980529   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   980531   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     04.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   1006720   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     03.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
4   1011722   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     22.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
5   1016022   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     01.07.2021 г.  05.07.2021 г.