Информация за преписката

Възложител: Община Горна Оряховица
Номер: 00413-2020-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/7648-------bg161po0015-22012037.html
Процедура: Открита процедура
Описание: За реализацията на обществената поръчка е необходимо да бъдат извършени 6/шест/ основни части, както следва: - Части „Архитектура“, „Паркоустройство и благоустройство“; - Част Конструкции; - Част Геодезия; - Част ВиК и Поливни системи; - Част Електрозахранване; - Част Видеонаблюдение; Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението се съдържат в Техническа спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980466   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   980467   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   998782   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.11.2020 г.  05.11.2020 г. 
4   1033892   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.05.2022 г.  11.05.2022 г.