Информация за преписката

Възложител: Община Две могили, област Русе
Номер: 00621-2020-0001
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/dvemogili-681/
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка включва изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Ремонт и рехабилитация на общински улици в Община Две могили “Обособена позиция № 1 „Ремонт и рехабилитация на ул. „Пети пехотен Дунавски полк“ между ОК 84 през ОК 85, ОК 86 до ОК 90 в гр. Две могили“ Обособена позиция № 2 „Ремонт и рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ в с. Помен, Община Две могили“ Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Техническа спецификация“ от документацията по настоящата обществена поръчка. Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение се допълва с думите „или еквивалентно/и"! Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Строежът е IV-та категория, съгласно влязло в сила разрешение за строеж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980295   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
2   980301   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
3   994408   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.09.2020 г.  17.09.2020 г. 
4   1037554   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.09.2022 г.  05.09.2022 г.