Информация за преписката

Възложител: Община Асеновград
Номер: 00022-2020-0013
Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200529Qoca2020749
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата поръчка е изграждане на велоалея в участъка от Читалище „Родолюбие” до Градски басейн на гр. Асеновград. Изготвен е инвестиционен проект, който предвижда изграждане на двупосочна алея, съгласно действащите наредби и отговаряща на добрите практики за проектиране на велоалеи по света. Ситуационно, трасето на велоалеята се развива в две направления, а именно – от км. 0+000 до км. 0+640 следва коритото на реката, като после сменя посоката си в направление запад – изток. При км. 0+360, трасето ползва локацията на съществуващ подлез, свързан с устой на мостово съоръжение, където светлият габарит е ограничен до кота +2,20м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980269   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
2   980271   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
3   992828   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.08.2020 г.  31.08.2020 г.