Информация за преписката

Възложител: Национална гвардейска част
Номер: 00981-2020-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri
Процедура: Публично състезание
Описание: Текущият ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19 ще се извърши на два етапа:Етап 1 - включва следните части: „Архитектурна” - външно саниране, „ВиК” и „Геодезия – вертикална планировка” и Етап 2 - включва следните части: „Архитектурна” - вътрешно преустройство, „Електрическа”, „ОВК”, и „ВиК”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/06/2020 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980146   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.06.2020 г.  02.06.2020 г. 
2   980157   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.06.2020 г.  02.06.2020 г. 
3   981406   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
4   991056   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.08.2020 г.  14.08.2020 г. 
5   1006474   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2021 г.  01.02.2021 г.