Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Несебър към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2020-0081
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/4370
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на обществената поръчкат е избор на изпълнител, който да извърши доставка, демонтаж, монтаж и баланс на 116 бр. гуми за автомобили, собственост на ТП "ДЛС Несебър", за срок от 12 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979892   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2020 г.  04.06.2020 г. 
2   979895   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.06.2020 г.  04.06.2020 г. 
3   989728   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2020 г.  06.08.2020 г.