Информация за преписката

Възложител: Община Плевен
Номер: 00226-2020-0010
Адрес на профила на купувача: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y
Процедура: Публично състезание
Описание: Община Плевен има изготвен Работен инвестиционен проект за закриване и рекултивация на общинското депо за твърди битови отпадъци. Съществуващото сметище на гр. Плевен се намира в землището на село Буковлък. Обектът е „втора“ категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ от ЗУТ. Избрания метод рекултивиране на депото в Плевен е „in situ”. Рекултивацията ще протече в следната последователност: Вертикална планировка; Преоткосиране и предепониране на предвиденото количество отпадъци за оформяне проектното тяло на депото и почистване на околните замърсени терени; Техническа рекултивация и Биологична рекултивация. Последователност на дейностите по рекултивация на сметището в посочена в ТС и РП.Площта заета от отпадъци е около 185 дка, след прибутване и предепониране на отпадъците ще бъде оформено тялото на рекултивацията, което ще е с площ около 173.16 дка.Биологичната рекултивация е предвидена за период от 3 г., като предмет на настоящата обществена поръчка е само първата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979862   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.06.2020 г.  01.06.2020 г. 
2   979872   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.06.2020 г.  01.06.2020 г. 
3   984766   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         17.06.2020 г.  18.06.2020 г. 
4   1006454   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.02.2021 г.  01.02.2021 г.