Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка – «Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за структурните звена на Община Смядово» с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на оборудване за структурните звена на Община Смядово»; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане за структурните звена на Община Смядово»
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979823   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.06.2020 г.  01.06.2020 г. 
2   979825   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.06.2020 г.  01.06.2020 г. 
3   995066   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.09.2020 г.  24.09.2020 г. 
4   1000299   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.11.2020 г.  20.11.2020 г. 
5   1000303   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.11.2020 г.  20.11.2020 г.