Информация за преписката

Възложител: "Електроразпределителни мрежи Запад" АД /предишно наименование - ЧЕЗ Разпределение България АД /; /предишно наименование Електроразпределение - Столично АД/
Номер: 01467-2020-0040
Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false
Процедура: Открита процедура
Описание: „ЧЕЗ Разпределение България” АД открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София“, реф. № РРС 20-053. Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София – район Север – Изток“. Обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София – район Юг - Запад“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979717   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.06.2020 г.  04.06.2020 г. 
2   979742   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     01.06.2020 г.  04.06.2020 г. 
3   1008279   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     25.02.2021 г.  01.03.2021 г.