Информация за преписката

Възложител: Община Враца
Номер: 00814-2020-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18
Процедура: Публично състезание
Описание: Продължение от Раздел II.1.1) Наименование........за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к . “Сениче, гр. Враца“. Съгласно регулационния план на гр. Враца, по плана на ж.к. „Сениче“ има нереализирана регулация. Това налага да се изгради нова улица, която ще осигури транспортен достъп до двете нови предприятията за автомобилни компоненти, които се изграждат в момента и предстои тяхното откриване. Трябва да бъдат изградени тротоари и бордюрни ивици / двустранно /, както и ново улично осветление. Необходимо е да бъде предложено проектно решение за отводняване, което да осигури оттичане на повърхностните и подпочвени води.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979671   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
2   979673   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
3   980516   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         04.06.2020 г.  04.06.2020 г. 
4   992483   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.08.2020 г.  27.08.2020 г. 
5   1006776   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.02.2021 г.  04.02.2021 г.