Информация за преписката

Възложител: Топлофикация - София АД
Номер: 00277-2020-0021
Адрес на профила на купувача: http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200529kvbE4344701
Процедура: Публично състезание
Описание: Изп-ето на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ. Обектът на СМР представлява строеж втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. “б“ от ЗУТ. Строежът попада в трета група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Описание на съществуващото положение и подробно изискванията към изп-е на общ. поръчка се съдържат в РАЗДЕЛ ІІ. от документацията за общ. поръчка. Видовете СМР, които подлежат на изп-е и техните количества, са описани в приложената за остойностяване Количествена сметка – Обр. № 7 към документацията за общ. поръчка. В чертежите, част от инвестиционния проект, публикувани на Профила на купувача на Възложителя, в досието на наст. общ. поръчка се съдържа допълн. информация за дълбочината на изкопите, конфигурацията на цялото трасе и спецификата на конкретния Обект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979669   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
2   979670   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
3   1016541   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         09.07.2021 г.  09.07.2021 г.