Информация за преписката

Възложител: Община Шабла
Номер: 00997-2020-0005
Адрес на профила на купувача: https://www.info-m.eu/shabla/?cat=168
Процедура: Публично състезание
Описание: „Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“ Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти, както следва: •Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I–9/, Шабла-Горичане-Пролез; •Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Втора“ в с. Ваклино; •Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; •Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; •Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; •Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; •Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; •Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово.”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979645   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
2   979646   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
3   996186   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.10.2020 г.  06.10.2020 г. 
4   1009810   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2021 г.  22.03.2021 г. 
5   1009814   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2021 г.  22.03.2021 г.