Информация за преписката

Възложител: Община Челопеч
Номер: 00631-2020-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.chelopech.org/?page=3346
Процедура: Публично състезание
Описание: Текущи ремонтни дейности на обекти собственост на община Челопеч по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Текущ ремонт на общински жилища – апартаменти в блоковете от жк. Младост Обособена позиция №2: Текущи ремонти на сградата на ОУ " Св. Св. Кирил и Методии" с. Челопеч и сградата на ДГ " Ханс Кр. Андерсен" с. Челопеч Обособена позиция №3: Текущ ремонт на сградата на Спортен комплекс " Хармония" с. Челопеч, ремонтни дейности в Клуб на пенсионера и ремонт на огради и настилки в УПИ VIII-746, кв. 56 по плана на с. Челопеч
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979569   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
2   979582   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
3   999781   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.11.2020 г.  13.11.2020 г. 
4   1010584   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2021 г.  06.04.2021 г. 
5   1010593   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2021 г.  06.04.2021 г. 
6   1015114   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.06.2021 г.  23.06.2021 г.