Информация за преписката

Възложител: Община Марица, област Пловдив
Номер: 00490-2020-0012
Адрес на профила на купувача: http://maritsa.bg/обществени-поръчки
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните три дейности: - Дейност 1: проектиране - изготвяне на технически инвестиционен проект за строеж: „ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219, училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“; - Дейност 2: авторски надзор - упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219, училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“; - Дейност 3: строителство - изпълнение на СМР по реализацията на обект: ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219, училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979482   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
2   979485   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
3   1003038   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.12.2020 г.  21.12.2020 г.