Информация за преписката

Възложител: Община Ардино
Номер: 00532-2020-0028
Адрес на профила на купувача: http://www.ardino.bg/?pid=4,op1
Процедура: Публично състезание
Описание: Изграждане на беседка в местността "Трите чучура", с. Правдолюб, общ. Ардино
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979397   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
2   979398   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
3   999665   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.11.2020 г.  12.11.2020 г.