Информация за преписката

Възложител: Община Гурково
Номер: 00694-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-gurkovo.com/results/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково. Предвидените дейности са: извършване на строително-монтажни дейности съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти и количествени сметки към тях.Детайлно описание на дейностите се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979363   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
2   979365   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
3   992162   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.08.2020 г.  25.08.2020 г.