Информация за преписката

Възложител: Община Гурково
Номер: 00694-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://gurkovo.bg/results/
Процедура: Публично състезание
Описание: ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения, корекция и почистване на речното корито на р. Лазова в гр. Гурково, Община Гурково - изграждане на укрепваща подпорна стена”. Предвидените дейности са: 1/ изграждане на инфраструктура /подпорни стени/, за предотвратяване на наводнения на жилищните територии на гр. Гурково, общ. Гурково. 2/ коригиране на речното корито, което с течение на времето се е изместило спрямо отредения имот на реката, съгласно кадастралната карта на града. 3/ почистване на речното корито от наноси, дървесна и храстова растителност. Всички дейности за изпълнение са подробно описани в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979344   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
2   979349   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
3   992166   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.08.2020 г.  25.08.2020 г.