Информация за преписката

Възложител: Община Крумовград
Номер: 00467-2020-0009
Адрес на профила на купувача: https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1461-28-05-2020.html
Процедура: Публично състезание
Описание: На обекта се предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ„П. К. Яворов“, с. Токачка, съобразно предвидените мерки в доклада за енергийно обследване, техническия паспорт и инвестиционния проект. За обекта има изготвен инвестиционен проект с разработени части Архитектура, Конструктивна, Електрическа, Енергийна ефективност, ВиК, ТОВК и ПБ, в които са разработени подробно предвидените мерки за изпълнение на обекта. По-обобщено са предвидени следните мерки: • Мярка за енергоспестяване: ЕСМ при генериране на топлина - доставка и монтаж на климатици • Мярка за енергоспестяване: Подмяна на прозорци и врати • Мярка: Топлинно изолиране на покрив • Мярка: Топлинно изолиране на външни стени • Както и мерки за подмяна на водопроводна инсталация и изпълнение по допълнителна електрическа инсталация и др. развити в съответните части от инвестиционния проект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979338   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
2   979342   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
3   993482   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.09.2020 г.  08.09.2020 г. 
4   1003797   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2021 г.  05.01.2021 г.