Информация за преписката

Възложител: Община Криводол
Номер: 00671-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://www.krivodol.com/bg/obshtestveni-porachki/
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка обхваща ремонт и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Криводол, а именно ул. „Георги Бенковски“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Тепето“ и ул. „Васил Левски“ (разделена на два участъка). Ремонтът и рехабилитацията на всяка от изброените улици обхваща улична настилка и тротоари. Улиците са V-ти и VI-ти клас, съгласно чл. 77, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. Строежът е четвърта категория, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 и чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи и чл.137, ал. 1, т.4, б. „а“ от Закон за устройство на територията (ЗУТ).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979295   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
2   979335   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
3   985409   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.06.2020 г.  23.06.2020 г.