Информация за преписката

Възложител: Община Асеновград
Номер: 00022-2020-0012
Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200522ozdK2017156
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата поръчка е за изпълнение на СМР за доизграждане на физкултурния салон и оформяне на топла връзка с училището и стълбите към нея. На северната фасада на топлата връзка е оформен вход с достъп от откритите спортни площадки, разположени в северния двор. Чрез топлата връзка се осигурява достъп до училището към физкултурния салон и спортните площадки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979373   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
2   979375   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
3   988804   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.07.2020 г.  24.07.2020 г.