Информация за преписката

Възложител: Топлофикация - София АД
Номер: 00277-2020-0018
Адрес на профила на купувача: http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200527BbMY4315968
Процедура: Публично състезание
Описание: Изп-ето на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ. Обектът на СМР представлява строеж трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Строежът попада в трета група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Описание на съществуващото положение и подробно изискванията към изп-е на общ. поръчка се съдържат в РАЗДЕЛ ІІ. от документацията за общ. поръчка. Видовете СМР, които подлежат на изп-е и техните количества, са описани в приложената за остойностяване Количествена сметка – Обр. № 7 към документацията за общ. поръчка. В чертежите, част от инвестиционния проект, публикувани на Профила на купувача на Възложителя, в досието на наст. общ. поръчка се съдържа допълн. информация за дълбочината на изкопите, конфигурацията на цялото трасе и спецификата на конкретния Обект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979238   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
2   979239   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
3   999923   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         16.11.2020 г.  16.11.2020 г. 
4   1037101   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         16.08.2022 г.  16.08.2022 г. 
5   1037320   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.08.2022 г.  25.08.2022 г.