Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Номер: 00330-2020-0011
Адрес на профила на купувача: https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката е „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – ПСОВ, по две обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Изграждане на навес върху изсушителни полета (2 бр.) за временно съхранение на кек на ПСОВ Враца”; Обособена позиция № 2 „Изграждане на площадка с навес за временно съхранение на обезводнена утайка на ПСОВ Козлодуй”; В предмета на обособените позиции е включено изпълнение на проектиране на работен проект, Изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979053   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
2   979057   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
3   1017917   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         03.08.2021 г.  03.08.2021 г.