Информация за преписката

Възложител: Община Мизия
Номер: 00157-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2030%3A2020-5-parkingi&catid=34%3Aobshtestveni-porachki&Itemid=54&lang=bg%20
Процедура: Публично състезание
Описание: „Ремонт на два броя паркинги, прилежащи на ул. „Сергей Румянцев”, гр. Мизия, област Враца“ Основните дейности, предмет на поръчката са свързание с премахване на съществуващи асфалтови и бетонови настили на два бр. паркинги; полагане на нова трошенокаменна основа, ремонт на прилежащи тротоари и подмяна на съществуващо осветление, както и подмяна на пътни и градински бордюри и въвеждане на постоянна организация на движение, чрез полагане на пътна маркировка и монтаж на стандартни и нестандартни пътни знаци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978937   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978938   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   994938   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.09.2020 г.  23.09.2020 г. 
4   1001010   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.11.2020 г.  30.11.2020 г.