Информация за преписката

Възложител: Община Ардино
Номер: 00532-2020-0025
Адрес на профила на купувача: http://www.ardino.bg/?pid=4,op1
Процедура: Публично състезание
Описание: Поръчката е за изпълнение на СМР по проект: „Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978871   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978872   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   992560   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.08.2020 г.  27.08.2020 г.