Информация за преписката

Възложител: 44-то Средно училище - Неофит Бозвели, гр. София - /Старо наименование - 44-то средно общообразователно училище /СОУ/ - Неофит Бозвели, гр. София/
Номер: 03089-2020-0001
Адрес на профила на купувача: http://44sou.eu/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Публично състезание
Описание: СРМР за обновяване на Северния сектор (втори, трети и четвърти етаж на Блок 1), в 44. СУ „Неофит Бозвели“, гр. София, с цел промяна на предназначението на съществуващи складови помещения в учебни
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/06/2020 11:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978785   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978807   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   985969   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.06.2020 г.  29.06.2020 г.