Информация за преписката

Възложител: Община Батак
Номер: 00707-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.batak.bg/index.php?page=aop
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Двадесет и първа” с. Фотиново, Община Батак”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978753   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978754   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   992733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.08.2020 г.  31.08.2020 г.