Информация за преписката

Възложител: Община Нова Загора
Номер: 00069-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://zop.nova-zagora.org/node/170
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на поръчката включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата, пътните съоръжения и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване но локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение/; Строителство на улици; Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти; Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978650   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978651   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   999614   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.11.2020 г.  16.11.2020 г. 
4   1034049   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.05.2022 г.  20.05.2022 г.