Информация за преписката

Възложител: Община Димитровград
Номер: 00068-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://reg.dimitrovgrad.bg:8004/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на поръчката е изпълнение на СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на пътен мост на река Марица на бул. „Стефан Стамболов“. Мостът, обект на настоящата обществена поръчка, се намира в северозападната част на гр. Димитровград, над р. Марица. По него се осъществява връзката между центъра на града и кварталите „Марийно“, „Вулкан“ и „Черноконево“. Съоръжението се състои от три части. В началото и в края има по един едноотворен подлез със светъл отвор от по 6м, през които преминават черни пътища. Централната част е седем-отворна монолитна стоманобетонна конструкция, система „герберова греда“ с отвори по 24,5 m двата крайни отвора и между тях пет отвора по 31m. Общата дължина на моста , включително крилата на подлезите, е 236,1 m.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978617   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
2   978618   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
3   979145   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
4   996143   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.10.2020 г.  06.10.2020 г. 
5   1029491   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         04.02.2022 г.  04.02.2022 г.