Информация за преписката

Възложител: Община Трън
Номер: 00147-2020-0010
Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/site/page.php?27
Процедура: Публично състезание
Описание: Основен ремонт на улици и пътища в община Трън по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на улици в град Трън“ Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Трън“ Предметът на поръчката включва строителни дейности, във връзка с необходимостта от основни ремонти на пътища и улици на територията на община Трън.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978534   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
2   978535   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
3   997727   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.10.2020 г.  21.10.2020 г. 
4   1023977   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.11.2021 г.  19.11.2021 г. 
5   1023978   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.11.2021 г.  19.11.2021 г.