Информация за преписката

Възложител: Община Трън
Номер: 00147-2020-0009
Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/site/page.php?27
Процедура: Публично състезание
Описание: В предмета на поръчката са включени строително-ремонтни дейности, свързани с необходимостта от подмяна на покрива на спортната зала находяща се на ул. „Тако Пеев”, гр. Трън в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978529   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
2   978532   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
3   995102   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.09.2020 г.  25.09.2020 г. 
4   1023801   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.11.2021 г.  17.11.2021 г.