Информация за преписката

Възложител: Община Враца
Номер: 00814-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18
Процедура: Публично състезание
Описание: Продължение от Раздел II.1.1) Наименование.......над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца (под водоем „Среченска бара“)“. „Инженеринг ( в.т. число проектиране във фаза “Технически проект“, авторски надзор и СМР за обект: „Укрепване на свлачище с рег. № VRC 10.12259.01 над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца ( под водоем „Среченска бара“)”. Констатации от извършено инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на свлачище с № VRC 10.12259.01 на „Геозащита „ ЕООД-клон Плевен от 2018 г. и установената необходимост от осигуряване на устойчивост на склона под крайната точка на водопровода от язовир „Среченска бара“, захранващ гр.Враца. Невъзможност за въвеждане в експлоатация на обект „Реконструкция на съществуващ азбестоциментов захранващ водопровод „Среченска бара“ до гр. Враца без реализирането на инвестиционен проект за укрепване и отводняване на свлачище № VRC 10.12259.01, вписано в Разрешение за строеж № 53 / 31.05.2019 г. за обекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978486   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
2   978487   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
3   988226   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.07.2020 г.  21.07.2020 г.