Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Кърджали
Номер: 00145-2020-0022
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar/2014/Forms/AllItems.aspx
Процедура: Публично състезание
Описание: Целта на поръчката е осъществяване на оптична свързаност на административната сграда в гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация. В предмета на поръчката се включва изпълнение на следните дейности: 1.Изготвяне от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение на технически проект за обекта; 2.Избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ следва да съгласува проекта с отделните институции (ВиК, Електроразпределение, газоснабдяване, Община Кърджали и др.), както и да внесе пректа за одобряване и получаване на разрешение за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация. 3.Изпълнение на СМР на обекта; 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978444   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
2   978448   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
3   985758   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.06.2020 г.  26.06.2020 г.