Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2020-0021
Адрес на профила на купувача: http://op16.wik-stz.com
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка включва подготовка на инвестиционен проект във фаза работен проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекти, както следва: обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево и обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978373   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978374   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     21.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   1001942   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     10.12.2020 г.  14.12.2020 г.