Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Сливен
Номер: 01075-2020-0013
Адрес на профила на купувача: https://vik.sliven.net/pk/1-302564
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книгаИнвестиционни намерения и обем:- Обект: „5 - Реконструкция на помпените станции - Подмяна на помпени агрегати - ВС „Червенаково“, ПС „Север“ и ПС „Дипсизи“;- Обект: „6 - Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите“ ВС "Червенаков";- Обект: „12 - Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нова Загора – I етап, включително мерки за ефективност за ВС Нова Загора“;- Обект: „13 - Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Нова Загора“.Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложеното към документацията Приложение 1 - Изисквания на Възложителя (Техническата спецификация).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978176   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978229   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     20.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   997961   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     23.10.2020 г.  26.10.2020 г.