Информация за преписката

Възложител: Община Своге
Номер: 00227-2020-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.svoge.bg/?page_id=101
Процедура: Публично състезание
Описание: Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Реконструкция ул.Опълченска от ОТ1106 към ОТ1128, кв.Дренов, гр.Своге Обособена позиция 2: Реконструкция общински път SFO3615 /III-164 Своге-Бучин проход/ - Добърчин от км.0+000 до км.2+000 Обособена позиция 3: Основен ремонт общински път SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов - Бов от км.5+000 до км 5+200 Обособена позиция 4: Бетониране улица от ОТ72 до ОТ77 и ОТ78 с дължина 100 м.л, с.Оплетня
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978215   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
2   978221   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
3   994299   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.09.2020 г.  16.09.2020 г. 
4   996264   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.10.2020 г.  07.10.2020 г. 
5   999957   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.11.2020 г.  17.11.2020 г. 
6   1001722   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.12.2020 г.  08.12.2020 г. 
7   1003412   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         29.12.2020 г.  29.12.2020 г. 
8   1003961   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2021 г.  06.01.2021 г.