Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Сердика"
Номер: 01271-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10
Процедура: Публично състезание
Описание: Дейностите, предмет на поръчката, са разделени в три обособени позиции. І-ва обособена позиция: предвижда се изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на закрито пространство–нов физкултурен салон, за упражняване на спортни и други общоустройствени дейности; изграждане на подпорна стена по северната граница на УПИ III – за училище, кв. 67, ПИ с идентификатор по КККР 68134.508.990, м. „Орландовци – Малашевци“ и осигуряване на сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за обекта. ІІ-ра обособена позиция: Предвижда се упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ. IIІ-та обособена позиция: Предвижда се осъществяване на инвеститорски контрол на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната и в задължителния обхват. Пълното описание се съдържа в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978196   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
2   978197   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г.