Информация за преписката

Възложител: Община Георги Дамяново
Номер: 01139-2020-0005
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/georgidamyanovo-350/proceduri-20-2-zop/a2-0006313.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата поръчка е: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново“. Дейностите, обект на поръчката, обхващат: - Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект. Пълният обхват и обем и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978161   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
2   978162   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
3   990186   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.08.2020 г.  06.08.2020 г. 
4   1007511   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.02.2021 г.  15.02.2021 г.