Информация за преписката

Възложител: Община Марица, област Пловдив
Номер: 00490-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://maritsa.bg/обществени-поръчки
Процедура: Публично състезание
Описание: Описание на обекта на СМР – строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗУТ във вр. с чл. 6, ал. 2, т. 9 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Предвидените СМР ще се извършват съгласно одобрен инвестиционен проект с обект: „Отводнителни мероприятия за предотвратяване на наводнения на прилежащи имоти по ул.5-та, ул.6-та, ул.8-ма, ул.9-та, ул.28-ма, ул.29-та, ул.30-та, ул.31-ва, ул.33-та, ул.34-та, ул.35-та, ул.36-та, с. Костиево, Община Марица, Област Пловдив“. Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложената към документацията за настоящата обществена поръчка Количествена сметка – Образец № 5 от документацията. Описание на съществуващото положение и подробно описание на изискванията към плануваните видове СМР се съдържат в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към документацията за настоящата обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978079   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
2   978082   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2020 г.  20.05.2020 г. 
3   1006495   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.02.2021 г.  02.02.2021 г.