Информация за преписката

Възложител: Община Крушари, област Добрич
Номер: 00613-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://109.104.213.130:81/CustomerProfile/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
Процедура: Публично състезание
Описание: В обхвата на обществената поръчка е включено строителство по основен ремонт на покрив на СУ “Христо Смирненски“, с.Крушари. Съгласно одобрения Инвестиционен проект, фаза „Технически“ се предвижда цялостна подмяна на съществуваща покривна конструкция и изпълнение на нова мълниезащитна инсталация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978012   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.05.2020 г.  19.05.2020 г. 
2   978013   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.05.2020 г.  19.05.2020 г. 
3   990150   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.08.2020 г.  06.08.2020 г. 
4   997433   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.10.2020 г.  19.10.2020 г.