Информация за преписката

Възложител: "Метрополитен" ЕАД - София
Номер: 00423-2020-0008
Адрес на профила на купувача: https://metropolitan.nit.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е за строителство на временен паркинг по Технически проект на Възложителя. Ситуационно паркингът е разположен изцяло в границите на действащата регулация, отредена за Западна скоростна тангента /улица втори клас/. Конструкцията ще бъде оразмерена за автомобилно натоварване, отговарящо на улици втори клас. Улица „761-ва“ ще бъде ремонтирана и удължена до връзката й с временния паркинг. Нивата на пътната конструкция ще бъдат съобразени с нивата на вече изградените входове на МС16 и с бъдещото уширение на ул. „Монтевидео“. СМР следва да се извършат в съответствие с Техническия проект и Техническата спецификация, неразделна част от документацията за настоящата поръчка, като се спазват изискванията на действащото законодателство.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977785   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
2   977789   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
3   980393   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
4   992036   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2020 г.  27.08.2020 г. 
5   1018200   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.08.2021 г.  06.08.2021 г.