Информация за преписката

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна /Предишно - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна/
Номер: 00502-2020-0005
Адрес на профила на купувача: https://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на ОП е строителство (изпълнение на строеж) по смисъла на чл.3,ал.1,т.1, б. „а“ от ЗОП.Пред.на поръчката е изпъл.на строеж-осн.ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по ревматология,находящи се на 7 ет.на високото тяло,източно крило на УМБАЛ „Св.Марина ЕАД.СМР включват:АСР-демонтажни и нови СМР,демонтаж и изгражд.на нова водопр.и канализ.инсталации,обзавеж.на санитарни възли,изграж.на ел.инсталации-вътрешна ел.инсталация (силова и осветителна),вътрешно телеф.инсталация, пожароизвестяване,вътрешна звънчево-домофонна инсталация,вътрешна телевиз.инсталация,структурна кабелна система-болнична комп.мрежа,структ.кабелна система-мед.мрежа за мониторинг,вътр.сигнално-повикв.бол.система,мед.газове,отопл. инсталация,доставка на стр.материали (продукти).СМР попадат в обхвата на четвърта категория, съгласно чл.137 ал.1, т.4, буква „д“ от Закона за устройство на територията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977598   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
2   977601   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
3   991912   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.08.2020 г.  21.08.2020 г. 
4   1006871   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.02.2021 г.  05.02.2021 г.