Информация за преписката

Възложител: Народно читалище "Серафим Янакиев Червенко - 1933" с. Симеоновец
Номер: 05960-2020-0002
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на обществената поръчка се изразява в извършване на основен ремонт на сградата на Народно Читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933", находящо се в УПИ ІX - за читалище, кв.46 по плана на с. Симеоновец, община Септември.Изпълнението на поръчката цели подобряване на техническите и експлотационни характеристики на сградата обслужваща Народно Читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977538   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
2   977539   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
3   989982   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.08.2020 г.  05.08.2020 г.