Информация за преписката

Възложител: Тракийски университет - Стара Загора
Номер: 00373-2020-0014
Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок „Б“ от ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора. Описание на обществената поръчка: предметът на обществената поръчка включва извършване на текущ ремонт на покривната конструкция на Блок „Б“ на Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите (ДИПКУ) при ТрУ, включващи следните основни дейности: демонтаж на стара хидроизолация и ламарина по бордове; полагане на два пластта хидроизолация от воалит на газопламъчно залепване; направа на обшивка от поцинкована ламарина по бордове, и всички придружаващи строителни дейности за тяхното изпълнение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977507   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
2   977508   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
3   1002158   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.12.2020 г.  11.12.2020 г. 
4   1007051   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2021 г.  09.02.2021 г.