Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2020-0031
Адрес на профила на купувача: https://svilengrad.nit.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №1, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, съгласно техническата спецификация, приложение №5 към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977405   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
2   977408   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
3   1003813   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.01.2021 г.  05.01.2021 г. 
4   1025890   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.01.2022 г.  04.01.2022 г.